دوره آغازین (Basic) شامل چهار ترم ، I.A, I.B, I.C, I.D می شود که در این کلاسها کتابهای Four Corners I به همراه Impact Listening تدریس می شود.
کتاب های Four Corners جدیدترین سری کتاب های آموزشی با تکیه بر مکالمه می باشدکه به لذت بخش ترین و سریعترین روش موجود مکالمه زبان را تقویت می نماید.
کتاب Impact Listening کتاب کمک آموزشی بوده با تکیه بر مهارت شنیداری و درک مطلب به تقویت آن می پردازد.
در طول دوره آغازین (Basic) بیشتر تمرین های کلاس در جهت تقویت مهارت گفتاری و شنیداری بوده، چگونگی محاورات ابتدایی و گرامر و ساختار ساده زبان انگلیسی در کلاس تمرین شده، زبان آموزان با مکالمات کوتاه و گرامر ابتدایی آشنا می گردند.

 

   

کلاس عمومی Four Corners تدریس در هر جلسه Impact Listening I سطح تدریس در هر جلسه
Four Corners I F.I.A Units: 1 , 2 , 3 3 صفحه Units: 1 , 2 , 3 1 2 صفحه
F.I.B Units: 4 , 5 , 6 3 صفحه Units: 4 , 5 , 6 , 7 1 2 صفحه
F.I.C Units: 7 , 8 , 9 3 صفحه Units: 8 , 9 , 10 , 11 1 2 صفحه
F.I.D Units: 10 , 11 , 12 3 صفحه Units: 12 ,13 , 14 , 15 1 2 صفحه
بعد از هر Unit یک امتحان مربوط به آن گرفته می شود.

 

invalid Parametr!